Nansensenteret gratulerer Nobelprisvinner og venn Klaus Hasselmann

Nobelprisen i fysikk 2021 ble tildelt Klaus Hasselmann og Syukuro Manabe for deres bidrag til “for the physical modelling of Earth’s climate, quantifying variability and reliably predicting global warming” og Giorgio Parisi for “for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales” (referanse: nobelprize.org)

Telefonintervjuet med Klaus Hasselmann før tildelingen finnes på YouTube

Fra høyre Klaus Hasselmann, Mary og Walter Munck og Kåre Rommetveit på Solstrand i 2010. Foto: Hanne Sagen, Nansensenteret.Fra høyre Klaus Hasselmann, Mary og Walter Munck og Kåre Rommetveit på Solstrand i 2010. Foto: Hanne Sagen, Nansensenteret.Nansensenteret gratulerer de verdige vinnerne så mye – vel fortjent og på høy tid etter ca. 50 år med klare meldinger om menneskeskapte og naturlige klimaendringer! Klaus Hasselmann har gjennom sin fysiske tilnærming og teori vist koplingene mellom de kaotiske og uforutsigbare endringer i været og de mer systematiske og predikerbare endringer av klima. Hans grunnleggende arbeider har vært viktig for helhetsforståelsen som danner grunnlaget for de mange globale klimamodeller, inkludert den norske Norwegian Earth System Modell (NorESM) som utvikles av blant annet forskere ved Nansensenteret, NORCE og Universitet her i Bergen.

Nansensenteret - professor Ola M. Johannessen og andre forskere ved senteret - har samarbeidet med Klaus siden 1970-tallet som har resultert i ca. 25 vitenskapelige publikasjoner og rapporter. Klaus ble tildelt senterets Nansen Polar Bear Award i 1993 for sitt tidlige vitenskapelige arbeid med forståelse av vær, klimaendringer og -varsling.

Mest siterte samarbeidspublikasjon -over 1000 siteringer:

Johannessen, O.M., L. Bengtsson, M.W. Miles, S.I. Kuzmina, V. Semenov, G.V. Alekseev, A.P. Nagurny, V.F. Zakharov, L.P. Bobylev, L.H. Pettersson, K. Hasselmann, H.P. Cattle: Arctic Climate Change – Observed and Modelled Temperature and Sea Ice. Tellus, Dynamic meteorology and oceanography, Series A: Vol.56A, no. 3, pp. 1-18, May 2004.

Vår direktør Tore Furevik snakket med Bergens Tidende om Hasselmanns arbeid og hans påvirkning på klimaforskere i Bergen: Han vant nobelprisen for klimaforskning: – Et oppkomme av geniale ideer

 


English translation 

 

The Nansen Center congratulates Nobel Prize laureate and friend Klaus Hasselmann

The Nobel Prize in Physics 2021 was awarded to Klaus Hasselmann and Syukuro Manabe for their contributions “for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming” and Giorgio Parisi for “for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales” (Reference on nobelprize.org).

The telephone interview with Klaus Hasselmann before the announcement can be found on YouTube.

From right to left: Klaus Hasselmann, Mary and Walter Munck and Kåre Rommetveit at Solstrand in 2010. Photo: Hanne Sagen, Nansen Center.From right to left: Klaus Hasselmann, Mary and Walter Munck and Kåre Rommetveit at Solstrand in 2010. Photo: Hanne Sagen, Nansen Center.The Nansen Center congratulates the worthy winners so much - well deserved and in high time after approx. 50 years of clear messages about man-made and natural climate change! Through his physical approach and theory, Klaus Hasselmann has shown the connections between the chaotic and unpredictable changes in the weather and the more systematic and predictable changes of climate. His basic work has been important for the overall understanding that forms the basis for the many global climate models, including the Norwegian Earth System Model (NorESM) which is developed by researchers at the Nansen Center, NORCE, and the University of Bergen.

The Nansen Center - Professor Ola M. Johannessen and other researchers at the center - have collaborated with Klaus since the 1970’s, which has resulted in approximately 25 scientific publications and reports. Klaus was awarded the Center's Nansen Polar Bear Award in 1993 for his early scientific work on understanding of weather, climate change and prediction.

The most cited collaborative publication with over 1000 citations:

Johannessen, O.M., L. Bengtsson, M.W. Miles, S.I. Kuzmina, V. Semenov, G.V. Alekseev, A.P. Nagurny, V.F. Zakharov, L.P. Bobylev, L.H. Pettersson, K. Hasselmann, H.P. Cattle: Arctic Climate Change – Observed and Modelled Temperature and Sea Ice. Tellus, Dynamic meteorology and oceanography, Series A: Vol.56A, no. 3, pp. 1-18, May 2004.

Our director Tore Furevik spoke to Bergens Tidende about Hasselmann’s work and his impact on climate researchers in Bergen: Han vant nobelprisen for klimaforskning: – Et oppkomme av geniale ideer

Add comment

Login to post comments