Nansensenteret partner i tre av 19 nye forskningsinfrastrukturer

Norges forskningsråd har i den femte nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur fordelt 1 milliard kroner til 19 nye norske forskningsinfrastrukturer. De utvalgte infrastrukturene vil få stor betydning innen prioriterte områder som næringsrettet forskning, helse, fornybar energi, klima og hav. Nansensenteret er partner i tre av disse 19 utvalgte infrastrukturprosjektene under temaet klima og miljø som er invitert til kontraktsforhandlinger med Norges forskningsråd;

  • Infrastructure of Norwegian Earth System modelling (INES)

  • A Norwegian Argo Infrastructure – a contribution to the European and global Argo infrastructure (NorArgo2)

  • Svalbard Integrated Observing System - Infrastructure development of the Norwegian node (SIOS-InfraNor)

Infrastructure of Norwegian Earth System modelling (INES) koordineres av Dr. Mats Bentsen ved Uni Research. INES vil sikre fortsatt utvikling av den norske klimamodellen Norwegian Earth System model (NorESM) som benyttes i klimaforskning, av IPCC og innen forvaltningsoppgaver relatert til klimautvikling og -varsling. INES har et totalbudsjett på 180 millioner (hvor partnerne stiller med 70 millioner i egenbidrag) skal befeste Norges sterke posisjon innenfor klimamodellering, og jordsystemmodellen NorESM skal oppgraderes. Nansensenteret vil lede to arbeidspakker i INES. Senteret er ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde NorESM sine diagnoseverktøy og utprøving av modellsystemet, programkode for data assimilering, samt organisering av teknisk støtteaktiviteter. Nansensenterets avanserte sjøis modell vil også bli inkludert og validert i NorESM i løpet av prosjektet. Senterets deltakelse ledes av Prof. Yongqi Gao og Dr. Francois Counillon. De øvrige partnerne i prosjektet er Meteorologisk institutt, Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO) og Norsk Institutt for Luftforskning.

A Norwegian Argo Infrastructure – a contribution to the European and global Argo infrastructure (NorArgo2) koordineres av Dr. Kjell Arne Mork ved Havforskningsinstituttet. NorARgo2 er det norske bidraget til det internasjonale ARGO programmet hvor autonome drivende ARGO-bøyer skal samle inn oseanografiske data fra havoverflaten til flere 1000 meters dyp. Dataene fra de 100 nye norske drivbøyer vil bidra til ny kunnskap om tilstand og utvikling av havet samt å bidra til økt presisjon i havvarsling og modellering for Norskehavet, Islandhavet, Grønlandshavet, Barentshavet og Polhavet. Nansensenteret vil lede arbeidet med utforming og vedlikehold av nettverket av Argo bøyer for optimal data innsamling. Arbeidet vil bli utført i nært samarbeide med Euro-Argo Research Infrastructure Consortium (ERIC) og andre brukerkrav. Rutinemessig vil observasjonsdata fra NorARGO-2, sammen med satellitt jordobservasjons data, bli assimilert i senteret operative havovervåknings og -varslingssystem TOPAZ. Havvarslingen omfatter 10 dagers varsler av havstrømmer, fordeling av vannmasser og overflatedrift og sjøisutbredelse, samt biologiske og kjemiske variable for det nordlige Atlanterhavet og de Arktiskehav. Senterets deltakelse ledes av Prof. Johnny A. Johannessen. NorARGO2 er et samarbeids prosjekt mellom Havforskingsinstituttet, Nansensenteret, UiB, Uni Research Klima, Meteorologisk institutt og Akvaplan NIVA.

Svalbard Integrated Observing System - Infrastructure development of the Norwegian node (SIOS-InfraNor) koordineres av Dr. Svein Jørgen Lønne ved UNIS.SIOS er et integrert jordobservasjonssystem for Svalbard og omliggende havområder som vil bidra med ett sett av lange tidsserier av observasjoner. Data fra SIOS vil bidra til at Svalbard kan benyttes som et regionalt storskala naturlig forskningslaboratorium innen fjordsystem forskning i Arktis. Nansensenteret vil bidra med tidsserier av hav- og sjøis miljøinformasjon basert på satellitt jordobservasjonsdata for områdene rundt Svalbard. Dataene vil omfatte historiske og nye data for overflate vind, havstrømmer; sjøisdrift,- konsentrasjon og -type i Framstredet; samt plankton og klorofyll fordeling. Nansensenterets prosessering system Scientific Platform as a Service (SPaaS) vil bli tilpasset for bruk i SIOS. Oseanografiske og akustiske målinger fra et nettverk av forankrede bøyer i Framstedet inngår også i senterets bidrag til SIOS. Senterets deltakelse ledes av Drs. Morten W. Hansen, Anton Korosov og Hanne Sagen. SIOS-InfraNor er et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, Nansensenteret, NGU, NILU, NIVA, NINA, Norges Arktiske Universitet, Norsk Polarinstitutt, NORUT, NTNU, NVE og Universitetene i Bergen og Oslo.

Konkurransen om infrastrukturprosjekter i denne femte Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur var svært stor. Totalt 92 prosjektsøknader søkte om til sammen 5,7 milliarder kroner fra denne utlysningen, hvorav Nansensenteret koordinerte én og var partner i tre infrastruktursøknader.

AttachmentSize
ines.jpg72.62 KB
norargo2.jpg55.75 KB

Add comment

Login to post comments