Et sikkert vårtegn – framvekst av alger i Skagerrak og langs Sørlandskysten

I slutten av februar observerte forskere ved Nansensenteret store mengder alger i satellittbilder fra Skagerrak og langs kysten av Øst- og Sørlandet – HAB.nersc.no. Denne første vårblomstringen kom i år noe tidligere enn normalt, og er i tillegg også tilsynelatende mer massiv både i geografisk utbredelse og algemengder. Høye algekonsentrasjoner er observert i Kystrømmen fra Ytre Oslofjord til Farsund. En annen kraftig algeoppblomstring observeres i Boknafjorden i Rogaland. Fjordene lengre nord på Vestlandet er tilsynelatende fortsatt i ”vinter dvale” med foreløpig svært lave algekonsentrasjoner.

Klorfyll-a konsentrasjon i Skagerrak og Nordsjøen den 28. februar 2016. Kilde. Nansensenteret http://HAB.nersc.no.Satellittbildet (bilde er fra 28. februar) viser mengden av alger angitt fra blått (lave) til gule (høye) konsentrasjoner. Områder med de høyeste algekonsentrasjonene er avgrenset på kartet med en rød linje og farge. De høyeste konsentrasjonene ligger flere steder i områder på 10 nautiske mil eller lengre fra kysten og blir dermed ikke ”oppdaget” med vannprøver tatt  fra landbaserte overvåkningsstasjoner. I den tidlige vårblomstringen er det normalt kiselalger som dominerer (Skeletonema m.fl.). Satellitt dataene gir ikke entydige svar på hvilke algetyper som er i vannet. Får å få svar på det er det behov for laboratorieanalyse av vannprøver. Hvor slike vannprøver bør taes kan planlegges bedre ved bruk av satellittdataene.

Algeblomstringer oppstår både lokalt og sprer seg med havstrømmene. Hvordan vil oppblomstringen som ble observert langs Sørlandskysten tidlig i denne uken utvikle seg? Ved kombinert bruk av satellittdata og modellsimuleringer av havstrømmer ser det ut til at algefronten vil bevege seg vestover langs kysten av Sørlandet og nordover mot Rogaland i løpet av perioden fram til 5 mars (animasjonen lagt ut på YouTube). Kraftig vind nordøstover inn i Skagerrak har i de siste par dagene bremset opp forflytningen av algefronten vestover, men den brer seg nå igjen videre vest og nordover langs kysten. Modellsimuleringen kombinert med analyse av satellittbilder gir en indikasjon på at en kan forvente en tidlig vårblomstring også i Kyststrømmen vest for sørlige deler av Rogaland i løpet av én uke. I tillegg har det allerede vært på gang en algeblomstring i Boknafjorden den siste uken.

 

 

Bakgrunnsinformasjon

Planteplankton er frittsvevende mikroskopiske alger, og er primærprodusentene i havet. De danner dermed grunnlaget for en stor del av livet i havet. Ved hjelp av pigmentet klorofyll kan planteplankton fange opp solenergi. Via fotosyntesen omdanner uorganiske forbindelser (som CO2 og næringssalter) til organiske forbindelser og algene vokser. Planteplanktonets fargepigment gjør det også mulig å kvantifisere mengden av plankton i havet ved hjelp av optiske sensorer i satellitter 800 kilometer over bakken. Nansensenteret har siden 1992 utviklet og driftet en tjeneste for overvåkning av alger med bruk av forskjellige tilgjengelige satellitt sensorer.

Våroppblomstring av planteplankton (alger) danner næringsgrunnlaget for produksjon av dyreplankton, larver og yngel i havet, og tidspunktet for våroppblomstringen påvirker dermed utviklingen av hele den marine næringskjeden. Framveksten av alger er en naturlig del av det marine kretsløp. Slike algeblomstringer har som oftest en positiv effekt på det marine økosystemet og næringskjeden. Noen blomstringer kan være skadelig og ha negative effekter på annet liv i havet, både naturlig og fisk i oppdrettsanlegg . Skadelige alger kan i verste fall være giftige eller dødelige for annet liv i havet og i noen tilfeller også mennesker. Det har vært hevdet at selve tidspunktet for våroppblomstringen kan ha større betydning enn mengden planteplankton for veksten i de høyere nivåene i den marine næringskjeden. I denne sammenheng kommer kanskje årets vårblomstring noe tidligere enn normalt for de siste årene.

 

Ytterligere informasjon:

Seniorforsker Lasse H. Pettersson, Mob. 932 23 563
Forsker Dr. Anton Korosov, Mob. 406 37 615

Add comment

Login to post comments