Nansensenteret deltar i tre nye forskningsinfrastruktur prosjekter

Norges forsinkningsråd har tildelt 1,3 milliarder kroner til 29 nye forskningsinfrastrukturprosjekter til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. I tillegg til de to pågåenende infrastrukturprosjekter, hvorav Nansensenteret leder NORMAP-Norwegian Satellite Earth Observation Database for Marine and Polar Research, er senteret nå partner i tre av de nye prosjektene.

De tre nye infrastrukturprosjektene er:

  • Integrated Carbon Observation System (ICOS) - Norway and Ocean Thematic Centre (OTC) ledet av UniResearch AS
  • Lofoten-Vesterålen cabled observatory (LoVe)  ledet av Havforskninstintsituttet
  • Norwegian Scientific Data Network (NorDataNet)  ledet av Meteorologisk institutt

ICOS er et europeisk samarbeidsnettverk for globale målinger utslipp av drivhusgasse og den nye norske delen skal utvide dette nettverket til også å omfatte karbonmålinger i havet. ICOS-OCT vil bidra til økt forståelse av endringer i det globale karbonbudsjettet og effektene på klimaendringer.

LoVe skal bygge opp et kabel nettverk for permanente oseanografiske observasjoner og overvåkning av havområdet utenfor Vesterålen. Kabelnettverket vil bidra med ny informasjon om det marine økosystemet, marinere ressurser og kjemiske prosesser i havet. Nettverket vil også benyttes til å prøve ut ut ny teknologi for havovervåkning. Data fra LoVe vil bli assimilert i Nansensenterets modeller for havovervåkning og -varsling.

NorDataNet vil sikre langsiktig og sikker forvaltning, lagring og tilgang til vitenskapelige miljøovervåkningsdata i Norge. Infrastrukturen vil kople eksistenserende data infrastrukturer og sikre tilgang til miljødata fra en rekke institusjoner og fagdisipliner. Nansensenteret vil bidra med satelitt jordobservasjonsdata til NorDataNet og benytte seg av data fra andre institusjoner i våre hav- og sjøis-varslingsmodeller.

Nansensenteret er også deltaker i ett av prosjektene som står på Forskningrådets rangerte ”venteliste” Arctic Ocean ecosystems - Applied technology, Biological interactions and Consequences som ledes av Universitet i Tromsø.

Tildelingene av infrastrukturmidler på 1,3 milliarder er også omtalt i nyhetsoppslag fra Norges forskningsråd.