Norsk forskningstokt til 84° Nord

I september 2013 var Kystvaktfartøyet KV Svalbard, Nansensenteret for Miljø- og Fjernmåling på forskningstokt i Framstredet for å samle inn oseanografiske og akustiske data i nordre del av Framstredet og opp mot den undersjøiske vulkanske fjellkjeden kalt Gakkelryggen på 84º N. I alt sju forskjellige institusjoner fra Norge, USA, Israel, og Frankrike deltok på det to uker lange toktet.

Toktet var fokusert på innhenting av oseanografiske og akustiske data langs 82 N for planlegging av utsetting av et storskala akustisk termometer i Framstredet. Akustiske termometre måler gjennomsnittlig temperatur i store hav volum i løpet av minutter. Prinsippet er å måle hvor fort lyden går mellom faste undervannsstasjoner. Dersom vannmassene blir varmere går lyden fortere mellom stasjonene, temperaturen kan dermed beregnes ved hjelp av lydhastighet. Et akustisk termometer kan måle havtemperaturen flere ganger i døgnet året rundt – sommer som vinter. Helårs observasjoner er viktig for prosess forståelse, klimaovervåkning og for å sjekke om numeriske havmodeller gir realistiske beregninger av havtemperaturen.

Akustiske signaler kan sende informasjon over store avstander under vann uten kabler. Slik kommunikasjon ble vellykket testet over avstander opp til 100 km. For å studere bølgeforplanting innover i isen ble det satt ut en integrert isstasjon som samlet inn værdata, rystelser i isen, og lyd under isen. Bølger i åpent hav ble målt ved bruk av en innleid drivbøye utviklet ved Christian Michelsen Research i Bergen.

Flere akustiske undervannssystemer ble satt ut av amerikanske og franske forskere i april 2013 fra den russiske isstasjonen Barneo ved Nordpolen. Bøyene ble hentet inn i løpet av årets tokt med KV Svalbard nord til 84°N, som strakte seg over 220 km innover i isen. Dette er den lengste distansen et norsk kystvaktskip har gått innover i isen i Arktis. Toktet med KV Svalbard markerer norsk tilstedeværelse og forskning dypt inne i Arktis!

En ny strategi for forskningstokt i drivisen i Polhavet ble testet ut: isgående fartøy i kombinasjon med luftputebåt. I årets tokt fraktet KV Svalbard luftputebåten RH Sabvabaa opp til området i Framstredet hvor den ble brukt til å gjøre observasjoner opptil 100 km fra KV Svalbard. Undersøkelse av hav og is parametre fra luftputebåten ble utført i et uforstyrret miljø.

Felteksperimentet er finansiert gjennom to prosjekter finansiert av Norges forskningsråd:

• UNDER-ICE (2013-2017): Arctic Ocean under melting ice – som er delfinansiert av oljeselskapet GDF SUEZ E&P Norge AS .Mer informasjon på prosjektets hejmmeside: UNDER-ICE.

 • WIFAR Waves-in-Ice Forecasting for Arctic Operators, som er delfinansiert av oljeselskapet Total. Mer informasjon på WIFAR sin prosjektside.

Kontaktpersoner: Direktør Stein Sandven, Dr. Hanne Sagen.