Ny rapport: Oppdatert framskriving av havnivå langs norskekysten

Havnivået vil forsette å stige i lang tid framover, også hundrevis av år etter at menneskeheten har fått kontroll på klimagassutslippene. Estimert stigning av havnivå i cm relativt til land i et 100 års perspektiv. Grenseverdiene er basert på et standardavvik, som indikerer at det er rundt 68 % sannsynlighet for at havstigningen vil ligge innenfor de oppgitte verdiene.Estimert stigning av havnivå i cm relativt til land i et 100 års perspektiv. Grenseverdiene er basert på et standardavvik, som indikerer at det er rundt 68 % sannsynlighet for at havstigningen vil ligge innenfor de oppgitte verdiene.


På torsdag vil Jan Even Øie Nilsen (Nansensenteret) presentere en oppdatert rapport om havnivåstigning i Norge og på vestlandet. Rapporten er et resultat av et treårig prosjekt finansiert av Bergen kommune, der Bjerknessenteret ved Uni Research og Nansensenteret står for forskingen. I prosjektet har en gått tilbake i tid for å undersøke tidligere havnivå under ulike klimaforhold, under istider og for varmeperioder. I tillegg er det gjennomført estimater av framtidig havnivåstigning for norskekysten i et hundreårsperspektiv.

For Bergen sin del blir det estimert en havstigning (sett frå land) på mellom 20 og 80 cm i et hundreårsperspektiv. For Oslo kan havnivået 100 år fram i tid ligge mellom 10 cm under til 50 cm over dagens nivå. Disse tallene er estimert med to tredelers sannsynlighet. Forskjellen mellom havstigningen i Bergen og i Oslo er – i hovedsak – grunnet raskere landheving i Oslo enn i Bergen.

Det store spennet i framskrevet havstigning, 20 til 80 cm for Bergen og -10 til 50 cm for Oslo, gjenspeiler dels usikkerhet knyttet til omfanget av framtidige klimagassutslipp, og dels til hvor raskt landisen (breer og iskapper som Grønnland og Antarktis) vil smelte i et varmere klima.

Skulle de menneskeskapte klimagassutslippene raskt avta, vil havstigningen ikke utgjøre en særlig stor utfordring sammenliknet med dagens havnivå. Fortsetter framtidige klimagassutslipp å øke, vil i særlig grad sør- og vestlandskysten få utfordringer nyttet til et framtidig høyere havnivå. Graden av utfordring vil avhenge av eksisterende og planlagt lavtliggende infrastruktur som veier, bygninger, elektriske installasjoner og avløp. Norskekystens sårbarhet til framtidig havstigning er ikke vurdert i rapporten. 

I dag stiger globalt havnivå med rundt 3 millimeter i året. Dette er dobbelt så raskt som gjennomsnittet i forrige århundre. I Norge hever landet seg fremdeles etter siste istid. For Bergensområdet viser målt havstigning en økning på ca 1 millimeter i året de siste femti åra. Siden landhevingen er nokså konstant mens havstigningen akselererer, vil havet gradvis gå høyere sett fra land.

 

Rapporten blir presentert under Bergen kommune i sin pågående klimafestival på seminaret Vann og mat – klima  og menneskerettigheter i Grand selskapslokaler torsdag 18. oktober, klokken 11.30. Rapporten er tilgjengelig under på norsk og engelsk.

 

For mer informasjon kontakt:

Forsker Jan Even Øie Nilsen

even@nersc.no

Mobil: 465 08 614

AttachmentSize
NERSC-SpesialRapport-89-nilsen-2012_no.pdf8.18 MB
NERSC-SpecialReport-89-nilsen-2012_eng.pdf8.65 MB

Add comment

Login to post comments