Stort løft for forskningsbruk av satellitt data

Norges forskningsråd bevilger 25 millioner til etablering av en satellitt database for marin og polar forskning.

”Satellittdatabasen vil være et viktig norsk bidrag til den internasjonale klimaforskningen og bidra til kunnskapsgrunnlaget som er ”navet” i Regjeringens nordområdestrategi. På sikt vil prosjektet få betydning for næringer som norsk skipsfart, oljeleting, meteorologi og forvalting av havområder.”, sier prosjektkoordinator Prof. Johnny A. Johannessen, forskningsdirektør ved Nansen Senteret.

Nansen Senteret, met.no, Kongsberg Satellite Service i Tromsø og franske CERSAT er partnere i prosjektet ”Norwegian Satellite Database for Marine and Polar Research - NORMAP” som ble en av de fem database søknaden som nådde til topps i den skarpe konkurransen om midler til forskningsinfrastrukturer.

Visjonen til NORMAP er at norsk forskning skal bli internasjonalt ledende i integrert bruk av satellitt jordobservasjonsdata i klima- og miljøstudier av havet, sjøisen og det marine økosystem i Arktis og på høye breddegrader. Målet for NORMAP er å etablere en database infrastruktur med informasjon fra polarbane satellitter som vil fremme kunnskapsbasert forskning, utdanning, forvaltning og næringsvirksomhet i Arktis.

NORMAP prosjektet vil vare fra 2010 til 2016 og med planer om en permanent drift deretter. En første versjon av NORMAP databasen forventes være operativ etter to år.

Deler av NORMAP prosjektbeskrivelsen finnes på:

ftp://ftp.nersc.no/Press/NORMAP_short.pdf