Doktor disputas: Hva kontrollerer blomstringen av planteplankton i Norskehavet?

Blomstring av planteplankton kontrolleres av tilgang på næringsstoffer og lys, i likhet med andre planter. Det er antatt at variasjoner i dyreplankton bestander kan relateres til endringer i planteplankton. Siden mange fiskearter er avhengige av dyreplankton for å vokse og overleve, er det viktig å forstå variasjoner i planteplankton og om dette kan varsles.
Det er dyrt og tidkrevende å hente inn observasjoner av planteplankton, næringsstoffer, salt og temperatur på havet. I tillegg kan man ikke dekke både tid og rom, derfor benytter vi oss av havmodeller. I dette studiet brukes en modell som gjengir havets fysiske egenskaper, som strømninger, temperatur og salt konsentrasjoner, sammen med en som gjengir planteplanktonets vekst, blomstring og død. På denne måten har vi hatt en mulighet til å se på hele Norskehavet under ett, og lage en forenklet versjon av hvordan blomstringen av planteplankton har vært i en periode på nittitallet.
Vi har brukt flere modeller med forskjellig forfining, fra 50 km til 4.5 km. Det har vist seg at simulert planteplankton er avhengig av graden av forfining. Havmodeller med høy forfining gir mer mesoskala aktivitet, og dermed høyere vertikale hastigheter, som igjen fører til tilførsel av næringsrikt vann fra dypet.. Siden ulike arter av planteplankton begrenses av tilgangen av forskjellige næringsstoffer, kan slik tilførsel fra dypet også endre sammensetningen av planteplankton i havet. Dette kan igjen føre til endringer i CO2-sluk, ettersom noen arter av plankton synker raskere enn andre.
I tidsrommet mellom 1990 og 2000 har vi funnet at styrken på den simulerte blomstringen av planteplankton varierer med den nord atlantiske oscillasjonen (NAO), men med ett års forsinkelse. Dette kan gjøre oss i stand til å si noe om styrken og tidspunktet for neste års blomstring. Det er også tydelig at planteplanktonet påvirkes av raske svingninger i NAO, selv om de kun varer en vinter.
Studiet har gitt oss større innblikk i hva som kontrollerer blomstringen av planteplankton i Norskehavet, fra små virvler i havet til de store værsystemene.
Personalia: Cecilie Hansen er født i 1978 og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet Siv. Ing. i Industriell Matematikk ved NTNU i Trondheim i 2003, og startet doktorgraden ved Nansensenteret i 2005. Arbeidet er finansiert av Mohn-Sverdrup Senteret.

Tidspunkt og sted for disputasen: Nansensenteret, Fredag 28. November, kl. 1015.

Kontaktperson:
Cecilie Hansen, tlf: 55205846, epost: cecilie.hansen@nersc.no

Add comment

Login to post comments