Bergen styrker klimaforskningen

Styret i Bjerknessamarbeidet, som består av Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret, vil videreutvikle klimaforskningen i Bergen og stiller seg positive til planene om et nytt sammenslått klimasenter.

Klimaendringene vi står overfor vil bli store, og gir oss store utfordringer og kunnskapsbehov. Siden år 2000 har klimaforskningen i Bergen vært koordinert gjennom et tett samarbeid mellom UiB, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret (Bjerknessamarbeidet). Dette samarbeidet har skapt Nordens største og fremste klimaforskningsmiljø med stor internasjonal synlighet og tunge bidrag til FNs klimapanel IPCC, gjennom Bjerknessenteret for Klimaforskning, som er et av de norske sentrene for Fremragende forskning. Etter en meget positiv internasjonal evaluering av senteret vil Norges Forskningsråd fortsette finansieringen i en ny 5-årsperiode.

Styret i Bjerknessamarbeidet oppnevnte i januar 2007 en arbeidsgruppe for å utrede en fremtidig organisering av klimaforskningen i Bergen med sikte på å få etablert en struktur for langsiktig satsning på klimaforskning i Bergen. Gruppen har bestått av representanter fra UiB, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret har vært ledet av prof. Ola M. Johannessen ved Nansensenteret, med prof. Eystein Jansen fra Bjerknessenteret som sekretær. Instillingen kan lastes ned fra lenken under.

Styret for Bjerknessamarbeidet slutter seg til arbeidsgruppens innstilling, og støtter planen om å etablere et nytt klimaforskningsinstitutt med utgangspunkt i dagens Nansensenter og i deler av virksomheten ved Unifob Klima AS. Partene i Bjerknessamarbeidet vil i tråd med dette ytterligere styrke klimaforskningen i Bergen.

Bjerknessamarbeidet vil bli utvidet med sikte på å skape større bredde i klimaforskningen særlig knyttet til å styrke forskning som vil gjøre vårt land og andre land Norge har et tett forhold, bedre rustet til å kunne tilpasse seg klimaendringer, redusere sårbarheten og skape et kunnskapsgrunnlag for forvaltning og næringsliv om den fremtiden vi går i møte.

Ved disse tiltakene ønsker forskningsmiljøene i Bergen å sikre landet et langsiktig fundament for klimakunnskap i samarbeid med kunnskapsmiljø ellers i landet.

Kontakter i styret for Bjerknessamarbeidet:
Ola M. Johannessen, direktør Nansensenteret tlf. 55205800/90135336
Tore Nepstad, direktør Havforskningsinstituttet tlf 55238519/99328602
Kari Tove Elvbakken, universitetsdirektør tlf. 55582000/95117150
Hans Petter Sejrup, dekanus Mat.nat. fak., UiB tlf. 55583505/97152978
Eystein Jansen, direktør Bjerknessenteret tlf. 55583491/90618858

http://idisk.mac.com/eysteinj-Public

Add comment

Login to post comments