To studier publisert i Nature: Smeltingen av Grønlandsisen og Antarktis er seks ganger større enn på 1990-tallet

To studier publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature viser at innlandsisen på Grønland og i Antarktis smelter seks ganger raskere i dag enn på 1990-tallet. Avsmeltingen nærmer seg det Internasjonale klimapanelet (IPCC) sitt øvre scenario for global oppvarming. Dette er bekymringsfullt og indikerer at de to iskappene også reagerer på et endret klima. Avsmeltingene kan føre til en ytterligere økning i globalt havnivået på 17 cm innen 2100. 


 

 

En gruppe på 89 polarforskere fra 50 internasjonale organisasjoner, inkludert Nansensenteret i Bergen sin direktør professor Sebastian H. Mernild, har gjennomført den mest omfattende studien av avsmeltingen innlandsisen i polområdene noensinne. Den omfattende studien har som mål å avdekke og skaffe tilveie observasjoner som viser hvordan og hvor hurtig de to iskappene reagerer på et endret klima. Forskergruppen Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE) har kombinert data fra 26 forskjellige satellittbaserte undersøkelser av innlandsisen og beregnet årlige endringene i massen av Grønlandsisen fra 1992 til 2018. Undersøkelsen har anvendt data fra 11 forskjellige overvåkningssatellitter som har målt endringene av innlandsisens volum, bevegelse og tyngdefelt. 

Resultatene, som i dag har blitt publisert i to følge artikler i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Nature, viser at Grønland og Antarktis har mistet 6,4 billioner tonn med is mellom 1992 og 2017- tilstrekkelig til å øke det globale havnivået med 17,8 millimeter. Avsmeltingen har økt fra 81 milliarder tonn pr år på nittitallet til 473 milliarder tonn per år i det siste tiåret – en økning på seks ganger i løpet av de siste tre ti-årene. Smeltingen av den polare innlandsisen er alene ansvarlig for en tredjedel av observert havnivå økning.

Nansensenterets direktør Sebastian H. Mernild.Nansensenterets direktør Sebastian H. Mernild.Nansensenterets direktør Professor Sebastian H. Mernild, som også er forfatter av IPCC´s kommende rapport, har bidratt til IMBIE studien med modellering av massebalansen og snødekket til innlandsisene, samt analyse av lange tidsserier med temperatur data. 

I forbindelse med publiseringen av artikkelen i Nature sier prof. Sebastian H. Mernild: «Dette er en svært viktig studie, initiert av mange forskere med kompetanse på innlandsisen, som har gått sammen om å oppdatere forskningen med den nyeste kunnskapen på området.»

«Vi ser akselererende avsmelting av innlandsisen fra 1990 tallet og fram til i dag. Mye tyder på at innlandsisen i de kommende årene som kommer til å gi et vesentlig bidra til stigningen av havnivået, også i årene etter 2100.» 

Studien, som ledes av Professor Andrew Shepherd ved Universitetet i Leeds and Dr Erik Ivins ved NASA’s Jet Propulsion Laboratory i California, er støttet av de europeiske og amerikanske romfartsorganisasjonene – European Space Agency (ESA) og National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Det Internasjonale klimapanelet (IPCC) forutsa i sin 5. rapport (2013) at det globale havnivået vil endre seg med 60 centimeter innen slutten av dette århundret, som vil føre til at 360 millioner mennesker i kystområdene vil årlig utsettes for oversvømmelser. Studien til IMBIE gruppen viser at avsmeltingen av Antarktis og Grønlandsisen øker betydelig raskere enn tidligere antatt og nærmer seg IPPC sitt verste (øvre) senario for klimaoppvarming.  

Professor Shepherd sier: «Hver centimeter med i økning av havnivået vil føre til hyppigere oversvømmelse i kystområdene og påvirke folk som bor over hele kloden.»

«Hvis Antarktis og Grønland fortsetter å følge det verste klima scenariet, vil de bidra til en ytterligere økning i havnivået på 17 centimeter ved slutten av dette århundret.»

«Dette betyr at 400 millioner mennesker risikerer årlig å oppleve oversvømmelse innen 2100.»

«Dette er ikke usannsynlige hendelser med neglisjerbare effekter; de skjer nå og vil få ødeleggende konsekvenser for kystsamfunnene.» 

Nesten all isen som smelter i Antarktis - og halvparten fra Grønland – skyldes økende havtemperatur som akselererende smelting av isbreene som går ut i havet. Resten av Grønlands avsmelting skyldes økte lufttemperaturer, som fører til at innlandsisen smelter på overflaten.

Den samlede mest intense avsmeltingen på 524 milliarder tonn fant sted i 2010, i perioden med mest intens avsmelting på Grønland.  Selv om istapet på Grønland i de fleste påfølgende år har vært mindre, kan den omfattende overflate smeltingen sist sommer, føre til at 2019 blir et nytt rekordår for smelting av den polare innlandsisen. Samlet er avsmeltingen av Antarktis og Grønland seks ganger raskere enn på nittitallet.  

Dr Invins sier: «Satellittobservasjoner av den polare innlandsisen er uvurderlig for overvåkning og for å forutsi hvordan klimaendringer vil påvirke avsmeltingen og havnivåøkningene.»

«Klimamodellene gir anslag for endringer av klimaet under forskjellige scenarier, men satellittmålingene gir oss uomtvistelige bevis for at endringene virkelig finner sted.»

«Prosjektet er typisk eksempel på nytten av intensjonalt samarbeid for å løse globale utfordringer.»

 

Artikkelen er basert på følgende vitenskapelige publikasjoner i Nature:

Mass balance of the Greenland Ice Sheet from 1992-2018 by the IMBIE Team, vil bli publisert i Nature den 12. mars 2020. 

Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992-2018 by the IMBIE Team, was published in Nature on 13th June 2018.

Add comment

Login to post comments