Smeltingen av Grønlandsisen øker raskere enn forventet

En ny studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature viser at innlandsisen på Grønland smelter syv ganger raskere i dag enn på 1990-tallet. Avsmeltingen nærmer seg det Internasjonale klimapanelet (IPCC) sitt øvre scenario for global oppvarming, som vil føre til at ytterligere 40 millioner mennesker kan bli rammet av økt vannstand i kystområdene innen 2100.

En gruppe på 96 polarforskere fra 50 internasjonale organisasjoner, inkludert Nansensenteret i Bergen sin direktør professor Sebastian H. Mernild, har gjennomført den mest omfattende studien av avsmeltingen av Grønnlandsisen noensinne. Forskergruppen Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE) har kombinert data fra 26 forskjellige satellittbaserte undersøkelser av innlandsisen og beregnet årlige endringene i massen av Grønlandsisen fra 1992 til 2018. Undersøkelsen har anvendt data fra 11 forskjellige overvåkningssatellitter som har målt endringene av innlandsisens volum, bevegelse og tyngdefelt.

Resultatene, som i dag har blitt publisert i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Nature, viser at Grønland har mistet 3,8 billioner tonn med is siden 1992. Dette tilsvarer alene en global økning av havnivået på 10,6 millimeter. Avsmeltingen har økt fra 33 milliarder tonn pr år på nittitallet til 254 milliarder tonn per å i det siste tiåret – en økning på syv ganger i løpet av de siste tre ti-årene.

 

Direktør ved Nansensenteret Prof. Sebastian H. Mernild på Mittivakkat breen på Øst-Grønland i august 2019. Foto: Nansensenteret.Direktør ved Nansensenteret Prof. Sebastian H. Mernild på Mittivakkat breen på Øst-Grønland i august 2019. Foto: Nansensenteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nansensenterets direktør Professor Sebastian H. Mernild, som også er forfatter av IPCC´s neste rapport, har bidratt til IMBIE studien med modellering av massebalansen og snødekket til Grønlandsisen, samt analyse av lange tidsserier med temperatur data.

I forbindelse med publiseringen av artikkelen i Nature sier prof. Mernild: «Dette er en svært viktig studie, initiert av mange forskere med kompetanse på innlandsisen, som har gått sammen om å oppdatere forskningen med den nyeste kunnskapen på området.»

«Vi ser akselererende avsmelting av innlandsisen fra 1990 tallet og fram til 2011. Mye tyder på at innlandsisen i de kommende årene som kommer til å gi et vesentlig bidra til stigningen av havnivået, også i årene etter 2100.»

Studien, som ledes av Professor Andrew Shepherd ved Universitetet i Leeds and Dr Erik Ivins ved NASA’s Jet Propulsion Laboratory i California, er støttet av de europeiske og amerikanske romfartsorganisasjonene – European Space Agency (ESA) og National Aeronautics and Space Administration (NASA).

I 2013 forutsa det Internasjonale klimapanelet (IPCC) at det globale havnivået vil endre seg med 60 centimeter innen slutten av dette århundret, som vil føre til at 360 millioner mennesker i kystområdene vil årlig utsettes for oversvømmelser. De nye resultatene fra denne studien viser at avsmeltingen av Grønlandsisen er betydelig raskere enn tidligere antatt og nærmer seg IPPC sitt øvre senario for klimaoppvarming. Denne indikerer en ytterligere økning på 7 centimeter i globalt havnivå fram mot slutten av dette århundret. 

Professor Shepherd sier: «Som en tommelfinger regel kan vi bruke at for en centimeterer havnivåøkning så vil ytterligere seks millioner mennesker i kystområdene på jorden bli utsatt for oversvømmelser.»

«Med dagens utviklingstrend vil avsmeltingen av Grønland alene bidra til at 100 millioner mennesker årlig vil oppleve oversvømmelse mot slutten av dette århundret, eller totalt 400 millioner som følge av alle bidragene til de forventede havnivåøkningene.»

«Dette er ikke usannsynlige hendelser med neglisjerbare effekter; de skjer nå og vil få ødeleggende konsekvenser for kystsamfunnene.»

Forskergruppen har også anvendt regionale klimamodeller som viser at halvparten av avsmeltingen skjer på overflaten og skyldes økt lufttemperatur. Den andre halvparten skyldes økt utstrømning fra isbreene, som er utløst av økende havtemperatur.

Den mest intense avsmeltingen fant sted i 2011 og var da på 335 milliarder tonn - 10 ganger så stor som avsmeltingen var på 90-tallet. Avsmeltingen har siden da avtatt til et middel på 238 milliarder tonn per år. Fortsatt er avsmeltingen syv ganger høyere enn for 30 år siden. Analysen inneholder ikke alle data fra 2019, som var et år med betydelige smelting i løpet av sommeren.

Dr Invins sier: «Satellittobservasjoner av innlandsisen i polarområdene er uvurderlig for overvåkning og for å forutsi hvordan klimaendringer vil påvirke avsmeltingen og havnivåøkningene.»

«Klimamodellene gir anslag for endringer av klima under forskjellige scenarier, men satellittmålingene gir oss uomtvistelige bevis for endringene finner sted.»

«Prosjektet er typisk eksempel på nytten av intensjonalt samarbeid for å løse globale utfordringer.»

 

Resulatene fra IMBIE er også presentert på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HlApT0-2LT4&feature=youtu.be

Artikkelen av The IMBIE Team: Shepherd, A., Ivins, E., Rignot, E. et al.  ‘Mass balance of the Greenland Ice Sheet from 1992-2018’ er publisert i Nature den 10. desember 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1855-2.

Ytterligere informasjon: Direktør Prof. Sebastian H. Mernild, +4791004721, sebastian.mernild@nersc.no.

Add comment

Login to post comments