Ny rapport: Norge må forberede seg på stigende havnivå og høyere stormflo

Klimaendringene gjør at havet kan stige opptil 30 centimeter på Sør- og Vestlandet innen 2050 og 80 centimeter mot slutten av dette århundret. Også i Oslo vil havnivået stige dersom dagens utslippsutvikling fortsetter, og risikoen for oversvømmelse ved stormflo øker over hele landet.

Dr Jan Even Øie Nilsen: Foto Tora Hope. Framtida.noDr Jan Even Øie Nilsen: Foto Tora Hope. Framtida.noForsker Jan Even Øie Nilsen ved Nansensenteret er en av hovedforfatterne av rapporten Sea Level Change for Norway: Past and Present Observations and Projections to 2100 som kommer med disse konklusjonene. Rapporten er laget av Nansensenteret/Bjerknessenteret og Kartverket på oppdrag for Miljødirektoratet.

Rapporten beskriver hvordan havnivået kan komme til å stige langs norskekysten i dette århundret, og hvordan det vil påvirke stormflonivåene. Resultatene er basert på oppdaterte data fra FNs klimapanels femte hovedrapport, og beregninger gjort for hver norske kystkommune.

- Rapporten er basert på kunnskap og kompetanse bygget opp omkring globale havstudier av vannstandsendringer og beregningene gjort for de spesifikke forhold langs norskekysten, sier direktør Stein Sandven ved Nansensenteret i forbindelse med utgivelsen av rapporten.

- Nansensenteret benytter sin forskningskompetanse til å bidra til kunnskap om regionale klimaendringer også andre steder i verden. I denne studien har vi tatt for oss de norske kystområdene, men kanskje vel så viktig vil det være å gjennomføre tilsvarende studier for land som i enda større grad er eksponert for høyere vannstand enn oss her i Norge. I denne forbindelse samarbeider vi med forskere og studenter ved Nansensentrene i Bangladesh, India, Sør-Afrika, Kina og Russland om regionale vannstandsstudier, avslutter Sandven.

Havet stiger og landet hever seg

Må tilpasse oss: Stormflo på Bryggen i Bergen er ikke ett nytt fenomen. I framtiden vil også havnivåstigningen komme i tillegg: Fra Nansensenterets årsrapport i 1998.Må tilpasse oss: Stormflo på Bryggen i Bergen er ikke ett nytt fenomen. I framtiden vil også havnivåstigningen komme i tillegg: Fra Nansensenterets årsrapport i 1998.Havet stiger fordi vannet utvider seg når det blir varmere og fordi is på land smelter og renner ut i havet, som følge av global oppvarming. Stigning i havnivået vil variere mellom ulike verdensregioner, og også mellom ulike kystregioner i Norge.

Samtidig som havnivået øker, stiger landet i Norge og veier noe opp for høyere havnivå. Landhevningen skyldes at isen som tynget ned jordskorpen under istiden er borte.

Det relative havnivået, eller vannstanden, stiger raskere langs kysten på Sørlandet og Vestlandet og utenfor Nord-Norge, fordi landet i disse områdene hever seg langsommere enn rundt Oslofjorden og i Midt-Norge. Endring i vannstand er stigning i havnivå minus landheving.

For store deler av norskekysten stiger havet i dag raskere enn landet. Dersom havnivåstigningen fortsetter å akselerere vil stadig flere steder oppleve stigende vannstand.

Klimagassutslipp avgjør

Hvor stor økning i havnivå vi kan forvente langs norskekysten i dette århundret er avhengig av utviklingen i klimagassutslipp og økningen i global oppvarming. Rapporten vurderer endringene i havnivå i forhold til tre utslippsbaner for det inneværende hundreåret: lav, middels og høy.

Fram mot år 2100 vil en liten global oppvarming øke vannstanden med mellom minus 10 og pluss 30 centimeter, avhengig av hvor du er i Norge. I noen områder vil da landhevingen være større en vannstandsøkningen. Med stor global oppvarming forventes det at vannstanden vil øke med mellom 20 og 60 cm. Nivåer opptil 30 cm høyere enn dette er også sannsynlig.

Uten nye klimatiltak, som reduserer verdens klimagassutslipp, kan Sørlandet og Vestlandet i verste fall forvente 30 cm høyere vannstand i 2050, og opptil 80 cm høyere i mot slutten av århundret sammenliknet med gjennomsnittet over perioden 1986-2005.

Usikkerhet om smelting av is

Smelting av ismasser på land og oppvarming av havet er de viktigste årsakene til økt havnivå. Smelting på overflaten av iskappene er en godt kjent prosess, men kunnskapen om bevegelsene i iskappene er det lite forståelse/kunnskap om. Dersom iskappene i Antarktis kollapser før 2100, kan det gi et betydelig tillegg, men det er på nåværende tidspunkt ikke nok kunnskap og forståelse om disse prosessene til å beregne om og når dette vil skje, eller hvor mye havnivåstigning det vil bety.

Smelting av iskappen på Grønland kan få betydelig konsekvenser for verdens havnivå, men vil ikke ha like stor innflytelse på havnivået langs norskekysten.

Høyere stormfloer og oftere oversvømmelser

Høyere vannstand kan få konsekvenser for bygninger og annen infrastruktur, og landskap og natur nær vannkanten, men sårbarheten som følge av høyere vannstand er størst i forbindelse med episoder med kraftig stormflo. Stormflo oppstår når kombinasjonen av lavtrykk og vind presser store vannmasser inn mot land.

Konsekvensene av stormflo vil bli større i framtiden på grunn av den generelle havnivåstigningen. Nivået på stormfloene vil stige og antall oversvømmelser over for eksempel kaikanter vil derfor øke. Ifølge rapporten vil et stormflonivå som før i gjennomsnitt bare oppsto hvert 200ende år, inntreffe langt oftere framover mot 2100. Hyppigheten vil variere fra sted til sted.

Om 50 år kan for eksempel Stavanger og Bergen vente seg at dagens 200 års stormflonivå inntreffer hvert år (det vil si en hel meter over vanlig høyvann). Mest sårbare for stormflo er lavtliggende områder med stor befolkningstetthet. Høyere stormfloer vil føre til at flere områder enn i dag blir utsatt for oversvømmelser i framtiden. Og i områder som allerede opplever oversvømmelser ved stormflo vil hyppigheten øke dramatisk.

NERSC tekniskrapport # 356.NERSC tekniskrapport # 356.Klima i Norge 2100

Beregningene av stigning i havnivå og stormflo inngår som et bidrag til rapporten «Klima i Norge 2100» som presenteres på Miljødirektoratets Klimatilpasningskonferanse 2015 i Oslo den 22.september. 

På nettsiden Se havnivå, som er Kartverkets informasjonstjeneste om havnivå og vannstand, vil resultatene fra rapporten inngå fra 22.september. Her kan man blant annet finne framtidig havnivå for hele norskekysten.

Konklusjonene fra rapporten vil bli presentert for vil bli presentert for statssekretær Lars Andreas Linde i Klima og miljødepartementet.

 

Rapporten siteres: 

Simpson, M. J. R., J. E. Ø. Nilsen, O. R. Ravndal, K. Breili, H. Sande, H. P. Kierulf, H. Steffen, E. Jansen, M. Carson and O. Vestøl (2015). Sea Level Change for Norway: Past and Present Observations and Projections to 2100. Norwegian Centre for Climate Services report 1/2015, ISSN 2387-3027, Oslo, Norway, inngår i Nansensenteretets tekniske rapportserie nr. 356 og er tilgjengelig fra Miljødirektoratet.

 

Se også Nansensenterets tidligere nythetsoppslag om Havnivåstigning rammer norsk kystkultur.


AttachmentSize
SeaLevelChangeForNorway.pdf24.03 MB

Add comment

Login to post comments