110 polarforskere samles i Bergen for oppstart av framtidens observasjonssystem for Arktis

INTAROSINTAROS Økt interesse for og aktiviteter i Arktis krever ny forskning for å dekke kunnskapsbehovet om et Arktis i stadig endring.  Arktis er viktig for klima og har økende betydning i mange sammenhenger som næringsutvikling, transport og fiskerier. Observasjoner og målinger er vesentlig for å utvikle ny kunnskap om Arktis. Store avstander og liten datadekning krever økt internasjonalt samarbeide og deling av data og informasjon. 110 polarforskere fra 20 nasjoner samles derfor i Bergen i to dager for å starte opp samarbeidet om framtidens miljøobservasjonssystem for Arktis.

INTAROS introduction movie: INTAROS introduction movie: "The Spirit of Nansen" composed by Ragnar Bjerkreim and performed by a string quartet will take your through the main activities of H2020 INTAROS project. Enjoy the Arctic for 6 minutes!INTAROS introduction movie: INTAROS introduction movie: "The Spirit of Nansen" composed by Ragnar Bjerkreim and performed by a string quartet will take your through the main activities of H2020 INTAROS project. Enjoy the Arctic for 6 minutes!Nansen senter for miljø og fjernmåling i Bergen og professor Stein Sandven har koordinatoransvaret for Horizon2020 prosjektet INTAROS: Integrated Arctic Observation System under EU kommisjonens ”Blue Growth” program. INTAROS er det største av fire prosjekter under EUs satsning på Arktis og vil være et vesentlig forskningsbidrag til implementering av deres Arktiske strategi i de neste fem år. EU framhevet prosjektet under den første Arktiske vitenskapelige ministerkonferansen i 2016, der en avtale om deling av data og observasjoner fra Arktis ble signert. 

INTAROS har som mål å utvikle et effektivt, integrert observasjonssystem, som dekker hav, sjø- og landis, atmosfære og landområder for hele Arktis. INTAROS fokuserer på feltmålinger og er basert på å utvide, forbedre, supplere og harmonisere eksiterende og nye måleprogrammer for klima- og miljøovervåkning i forskjellige deler av Arktis. Observasjonssystem og programmer finansiert av enkelt land i og utenfor Europa vil være viktige og integrerte deler av INTAROS. Prosjektet vil bli et viktig bidrag til internasjonale initiativ og samarbeid i og om Arktis.

INTAROS koordinator Prof. Stein Sandven.INTAROS koordinator Prof. Stein Sandven.– Selv om det kommer stadig mer data fra satellitter, gir disse ikke tilstrekkelig datadekning og informasjon er det betydelig mangel på data fra Arktis, spesielt fra sensorer på bakken, i den nedre del av atmosfæren og i havet under sjøisen, sier professor Stein Sandven i forbindelse med oppstartsmøtet.

EU Kommisjonens Horizon 2020 finansierer INTAROS med 15,5 millioner Euro over fem år og ved oppstart har prosjektet 49 partnere fra 20 land, hvorav 6 land utenfor Europa. I tillegg til Nansensenteret deltar også Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, NIVA, UNIS, DNV GL AS og NORUT AS fra Norge.  Ledende forskere ansvarlig for nasjonale og internasjonale programmer for overvåkning av Arktis fra EU land, USA, Canada, Russland, Kina, Korea, Japan og internasjonale programmer med flere deltar i prosjektet.

– Norge har som mål å være ledende på arktisk forskning og er kanskje det landet i verden som bruker mest penger på arktisk forskning i forhold til folketallet. Da er det viktig at vi får mulighet til ta en lendene rolle i et slikt intensjonalt prosjekt i Arktis, sier Sandven.

INTAROS har sitt offisielle oppstartsmøte 11. og 12. januar 2017 i Bergen. EU kommisjonen vil delta med direktør Andrea Tilche som leder EUs seksjon for Klimaaksjon og jordobservasjon i Direktoratet for Forskning og innovasjon. Representanter fra Norges forskningsråd og Klima og miljøverndepartementet (KLD) og den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA) deltar på oppstartsmøtet.

Se videoen
"INTAROS: Integrated Arctic Observation System - a EU Horizon2020 project (2016-2021)"

Add comment

Login to post comments