Likestillingspolicy og -plan for Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Som arbeidsgiver har Nansensenteret plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

Kjønnsmessig balanse og mangfold innenfor alle fagområder og stillingsgrupper vil øke kreativiteten, kvalitet og relevans av våre tjenester. Nansensenteret skal kunne tilby et arbeidsmiljø der alle møtes med respekt uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, alder, funksjonsevne eller seksuell orientering. 

Nansensenteret gjennomfører årlige kartlegginger av arbeidsmiljøet gjennom medarbeider-undersøkelser og gjennom annen medarbeideroppfølging. Slik undersøkes risiko for diskriminering og hindre for likestilling. Videre er tilstanden for kjønnslikestilling særskilt kartlagt. Ut fra de risikoområdene som vi finner ved senteret, har det vært arbeidet med å finne årsaker og egnete tiltak.  Vi ivaretar også forpliktelsene til å hindre trakassering, herunder seksuell trakassering og kjønnsbasert vold gjennom etablering av nødvendige rutiner, roller og informasjon.

Vi vil i alle ledd av vår virksomhet fremme likestilling og mangfold.

1) Vi jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, inkludering og mangfold, og hindre diskriminering, stereotypisering, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold på alle våre arbeidsområder. 

 • Likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet er forankret i virksomhetens ulike strategier, verktøy og retningslinjer.
 • Ledergruppen skal gjennomgå status for arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering, og vurdere behov for nye eller endrede tiltak minst to ganger i året. 
 • Forskningsledere og administrative ledere skal gjøre en årlig vurdering av behov og utfordringer knyttet til likestilling og diskriminering, og beskrive gjennomførte tiltak på områdene som er nevnt i policy og handlingsplaner. Resultater av arbeidet og videre planer skal rapporteres i forbindelse med årsrapportering. 

2) Vi skal ha kunnskap, bevissthet og kompetanse om likestilling og risiko for diskriminering på alle områder vi arbeider med.   

 • Vi innhenter statistikk, forskning og erfaringer knyttet til alle våre arbeidsområder, og for å ha grunnlag for å vurdere forskjeller og utfordringer knyttet til kjønn, etnisitet, religion, alder, graviditet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder og kombinasjoner av disse.
 • Vi vil sørge for nødvendig opplæring i likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeid for å øke bevissthet om hvordan våre oppfatninger og beslutninger påvirkes. 
 • Likestilling, diskriminering og stereotypisering skal være tema på seksjonsmøter og  allmøter.  

3) Vi skal vektlegge og innlemme likestillingshensyn i planlegging og gjennomføring av prosjekter.  

 • Spørsmål om og vurderinger av likestilling og diskriminering tas med i våre arbeidsprosesser og avtaler. 
 • Vi gjør vurderinger av konsekvenser for likestilling og risiko for diskriminering i utredninger. 

4) Tilfeller av diskriminering og trakassering avdekkes og håndteres.

 • Diskriminering og trakassering er inkludert i vårt avviks- og håndteringssystem.  

5)  Særlig om likestilling og kjønnsbalanse

Nansensenteret har som særskilt mål å styrke rekruttering av kvinnelige forskere, for å oppnå økning i andel kvinnelige forskere til 40%. Tiltakene er nærmere beskrevet i en egen likestillingsplan, som har følgende tiltakspunkt:

 • Rekrutteringstiltak rettet mot utdanningsinstitusjoner  
 • Tiltak knyttet til rekrutteringsprosessen
 • Økt synlighet av kvinner i forskning
 • Foreldrepermisjon/familietiltak 
 • Deltakelse i nettverk, råd og utvalg
 • Utviklings-/opplæringstiltak for sentrale roller og på ledernivå
 • Avsetning av midler til rekrutteringsstillinger

I tillegg vil det skje en ressursmessig avsetning for gjennomføring og oppfølging av tiltakene.

Kjønnsdelte data for stillingskategoriene er utarbeidet i et eget dokument, og i den grad og form vi kan gi slik informasjon, og samtidig ivareta personvernreglene. For grupper ansatte som omfatter færre enn fem personer vil informasjon bli gitt i beskrivende form.