Space-borne study of seasonal, multi-year, and decadal phytoplankton dynamics in the Bay of Biscay

TittelSpace-borne study of seasonal, multi-year, and decadal phytoplankton dynamics in the Bay of Biscay
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2013
ForfattereMorozov, E, Pozdnyakov, D, Smyth, T, Sychev, V, Grassl, H
TidsskriftInternational Journal of Remote Sensing
Volum34
ISSN0143-1161
DOI10.1080/01431161.2012.718462
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC