Proceedings of the Voeikov Main Geophysical Observatory.

TittelProceedings of the Voeikov Main Geophysical Observatory.
PublikasjonstypeBook
Utgivelseår2019
ForfattereKattsov, VM, Meleshko, VP
Refereed DesignationRefereed
Antall sider200
Forfatterens adresse

NERSC