Limnology and Remote Sensing, A Contemporary Approach

TittelLimnology and Remote Sensing, A Contemporary Approach
PublikasjonstypeBook
Utgivelseår1999
ForfattereKondratyev, KY, Filatov, NN, Johannessen, OM, Melentyev, VV, Pozdnyakov, D, Ryanzhin, SV, Shalina, EV, Tikhomirov, AI
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC