Large eddy simulation of neutrally stratified planetary boundary layer

TittelLarge eddy simulation of neutrally stratified planetary boundary layer
PublikasjonstypePresentation
Utgivelseår2011
ForfattereArtamonov, S, Shokurov, M, Esau, I
UtgiverYSSS-2011 , Odessa, Ukraina, 3 - 9 July
Refereed DesignationNon-Refereed