Kompendium i satellittbasert jordobservasjon. (In Norwegian. Lecture notes in Satellite Earth Observation)

TittelKompendium i satellittbasert jordobservasjon. (In Norwegian. Lecture notes in Satellite Earth Observation)
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1997
ForfattereLandmark, B, Pettersson, LH, Moen, J
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC