Development of the multiscale version of the SL-AV global atmosphere model

TitleDevelopment of the multiscale version of the SL-AV global atmosphere model
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsTolstykh, MA, Geleyn, J-F, Volodin, EM, Bogoslovskii, NN, Vilfand, RM, Kiktev, DB, Krasjuk, TV, Kostrykin, SV, Mizyak, VG, Fadeev, RY, Shashkin, VV, Shlyaeva, AV, Esau, I, Yurova, AY
JournalRussian Meteorology and Hydrology
Volume40
PublisherAllerton Press
ISSN1068-3739
DOI10.3103/S1068373915060035
Refereed DesignationRefereed
Author Address

NERSC

AttachmentSize
tostykh_esau_etal_2015_development_of_the_multiscale_version_of_the_sl-av_global_atmosphere_model.pdf751.57 KB